250 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava!

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

A. GENEL OLARAK

Satpa İletişim Hizmetleri Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, “Şirket” ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, “Şirket” tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, birimlerimiz, bayilikler, bölge müdürlükleri, satış ekipleri, çağrı merkezi, anlaşmalı kurum, kuruluş ve şirketler, sms kanalları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üye işyeri pos kanalları, anlaşmalı mağazalar, destek hizmeti alınan şirketler, “Şirket”’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. “Şirket” ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilmektedir:

• Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

• Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

• Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

• Verdiğimiz hizmetler aracılığıyla edindiğimiz veriler,

• Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb. mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza veriniz,

• Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

• Genel Müdürlüğümüzü, ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,

• “Şirket”’e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile “Şirket” çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde özlük dosyasının oluşturulması için gerekli olan verileriniz ile dernek üyelik verileriniz, hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,

• İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığınızın tespitini gerçekleştirmek amacıyla edinilen, sağlık verileriniz ve askerlik durum bilginiz de dâhil olmak üzere sair veriniz.

Ayrıca, belirli bir “Şirket” çevrimiçi -online- hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, “Şirket” in düzenlediği yarışma, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Masak Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, “Şirket”’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilecektir.

Aşağıda yer alan hallerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız aranmayacaktır:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, yasal mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, Şirketimiz bayilerine, program ortağı kuruluşlarına, grup şirketlerine, anlaşmalı olduğu kurum, kuruluş ve şirketlere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara, mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere “Şirket” tarafından Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçları ile toplanmaktadır. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nun 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle “Şirket”’e şahsen başvuru yapabilir veya Zümrütevler Mah. Acarlar Sk. No:16 K:1 Maltepe/İstanbul adresine (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. Talebiniz Kanun’un 13/2. maddesi kapsamında, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, tarafınızdan Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.